top of page
MVC0701100066-seville-feria-dancing.jpeg

Ochrana osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia: január 2023


V tomto oznámení o ochrane osobných údajov uvádzame informácie o tom, ako
spracúvame osobné údaje v súvislosti s vaším používaním webovej stránky. Osobné
údaje sú ľubovoľné údaje, ktoré možno použiť na vašu identifikáciu, a to priamo
alebo nepriamo. 


1. Kto je zodpovedný za spracovanie osobných údajov opísaných v
tomto oznámení o ochrane osobných údajov?

Majiteľ nehnuteľnosti, ktorá sa propaguje na tejto stránke kontroluje operácie
spracovania opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.
Ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu údajov alebo položiť všeobecnú otázku o
spracovaní vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na náš mail


2. Vaše práva
V súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte nasledujúce práva: Informácie o tom,
ako sa s nami skontaktovať a ako si uplatniť tieto práva, nájdete v časti 1. 


2.1 Všeobecné práva
Máte nasledujúce zákonné práva na ochranu údajov za príslušných zákonných
podmienok: právo na informácie (čl. 13 smernice GDPR), právo na prístup (čl. 15
smernice GDPR), právo na vymazanie (čl. 17 smernice GDPR), právo na opravu (čl.
16 smernice GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 smernice GDPR) a
právo na prenosnosť údajov (čl. 20 smernice GDPR).


2.2 Právo na odvolanie súhlasu
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám predtým poskytli. Dôsledkom
toho bude, že vaše osobné údaje súvisiace s týmto súhlasom v budúcnosti už
nebudeme spracúvať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek
spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do času jeho odvolania.

2.3 Právo na podanie námietky voči spracovaniu údajov na základe
legitímneho záujmu

Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe legitímneho záujmu, máte právo
kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu z dôvodov vyplývajúcich z vašej
konkrétnej situácie. Ak podáte námietku, vaše osobné údaje viac nebudeme
spracúvať za predpokladu, že nebudeme môcť predložiť pádne a legitímne dôvody
spracovania, ktoré by boli nadradené vašim záujmom, právam a slobodám, prípadne
že spracovanie údajov pomáha pri presadzovaní, uplatňovaní alebo ochrane
právnych nárokov.


2.4 Práva na podanie námietky voči priamemu marketingu
Ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo
kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu. Ďalšie podrobnosti o tom, ako
namietať voči akejkoľvek forme priameho marketingu


2.5 Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu
Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov, ak sa
domnievate, že vaše osobné údaje sa spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou na
ochranu údajov. Môžete sa obrátiť na ktorýkoľvek orgán na ochranu údajov v
ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, najmä v mieste vášho bydliska.


3. Aké údaje od vás zbierame
Keď využívate naše služby, spracúvame tieto typy osobných údajov:
 Používateľské údaje 
 Osobné údaje, ako napríklad: vaše meno, e-mailová adresa
 Kontaktné údaje a ďalšie informácie, ktoré s nami môžete zdieľať, ako
je vaša poštová adresa, vek, pohlavie, krajina bydliska, profily na
sociálnych sieťach, správy, ktoré ste poslali nášmu tímu, spätná väzba,
komentáre, odpovede na prieskumy alebo rozhovory, účasť na našich
propagačných aktivitách. 

 Údaje o používaní 
 Informácie o tom, ako využívate naše služby, vrátane podrobností,
ktoré ste zadali pri vyhľadávaní pomocou našich služieb (vrátane cieľa,
dátumu, počtu hostí, meny), zobrazených ponúk a kliknutí na odkazy. 
 Interakcia v rámci našej marketingovej komunikácie: môžeme zbierať
informácie o vašej interakcii s našimi priamymi marketingovými
správami

 Údaje o rezerváciách: keď využijete naše služby a kliknete na odkaz na
ponuku ubytovania, ktorá je uvedená v našich službách, online rezervačná
stránka, na ktorej sa táto ponuka uvádza, nám môže poslať osobné údaje
týkajúce sa akejkoľvek následnej rezervácie, ktorú zadáte na tejto online
rezervačnej stránke. 
 Bankové údaje: hoci nie sme priamo zapojení do procesu rezervácie
ubytovania a spracúvania platieb, môžeme vás z času na čas požiadať, aby

ste nám poskytli svoje bankové údaje, napríklad z dôvodu vyplatenia provízie
alebo vrátenia platby na účet.
 Technické údaje: príklady zahŕňajú IP adresu, súbory cookie, identifikačné
údaje (ID relácie, ID člena, ID zariadenia), stav prístupu/stavový kód HTTP,
softvér a verziu prehliadača, operačný systém a jeho rozhranie, poskytovateľa
internetových služieb, jazyk a ďalšie konfiguračné nastavenia. 


4. Prečo a ako používame vaše osobné údaje
Nižšie nájdete informácie o dôvodoch, prečo zbierame a používame vaše osobné
údaje, ako aj príslušný právny základ pre každý účel a príslušné kategórie osobných
údajov. Vaše osobné údaje sa môžu používať nasledujúcimi spôsobmi:
 Komunikácia s vami, odpovedanie na vaše otázky a komentáre a
poskytovanie služieb zákazníkom. 
 Plnenie zmluvných záväzkov voči tretím stranám, ako sú online rezervačné
stránky uvedené v našich službách. 
 Plnenie zákonných povinností, požiadaviek orgánov činných v trestnom
konaní, predchádzanie podvodom a uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov. 


5. S kým zdieľame vaše údaje
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi kategóriami príjemcov za
predpokladu, že existuje vhodný právny základ:
 Dcérske spoločnosti v našom 100 % vlastníctve. 
 Autentifikační partneri: napríklad pri prihlásení sa do našich služieb pomocou
služieb tretích strán, ako je Facebook, Google alebo Apple. 
 Obchodní partneri, s ktorými môžeme spoločne ponúkať produkty alebo
služby. Ide o služby ponúkané prostredníctvom našich služieb v spolupráci s
inými tretími stranami. 
 Orgány činné v trestnom konaní. S cieľom predchádzať, odhaľovať a stíhať
nelegálne činnosti a hrozby pre štátnu alebo verejnú bezpečnosť a
predchádzať ohrozeniam životov ľudí. 
 V rámci podnikovej transakcie, ako je fúzia, predaj, konsolidácia alebo predaj
majetku. 
Ak prenášame údaje našim poskytovateľom služieb, môžu tieto údaje použiť iba na
plnenie svojich úloh. Poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a poverili plnením
úloh. Sú zmluvne viazaní našimi pokynmi, majú vhodné technické a organizačné
opatrenia a pravidelne ich monitorujeme.


6. Informácie o súboroch „cookie
Vždy keď využívate naše služby, používame súbory „cookie“ a ďalšie technológie
online sledovania.


6.1 Čo sú súbory „cookie“?

Súbory „cookie“ sú malé textové súbory, ktoré sa stiahnu do vášho zariadenia pri
návšteve webovej stránky alebo aplikácie. Okrem súborov „cookie“ môžeme
používať ďalšie technológie sledovania, ako sú webové majáky, označenia alebo
pixely (malé grafické obrázky umiestnené na webovej stránke, ktoré naznačujú, že
táto stránka bola zobrazená), alebo súpravy na vývoj softvéru (SDK – technológia
sledovania uložená v aplikácii). V tomto odseku sa budú súbory „cookie“ a iné
technológie sledovania všeobecne označovať ako súbory „cookie“.
Súbory „cookie“ umožňujú webovým stránkam rozpoznávať zariadenia používateľov
a ukladať informácie o obsahu, ktorý si používatelia prezerajú a s ktorým interagujú,
a vďaka tomu im prinášajú prispôsobený zážitok (napríklad zapamätanie si
preferencií a nastavení). 
Používame nástroje nevyhnutne potrebné na prevádzku webovej stránky na základe
nášho legitímneho záujmu poskytovať základné funkcie našej webovej stránky. V
týchto prípadoch je prístup k informáciám a ich uchovávanie v koncovom zariadení
nevyhnutne potrebné a uskutočňuje sa na základe implementačných zákonov
smernice o ochrane osobných údajov pri elektronickej komunikácii členských štátov
EÚ, v Nemecku v súlade s paragrafom 25 (2) zákona TTDSG.
Používame všetky ostatné nepodstatné (voliteľné) nástroje, ktoré poskytujú
dodatočné funkcie na základe vášho súhlasu. Prístup k informáciám a ich
uchovávanie v koncovom zariadení sa uskutočňuje na základe implementačných
zákonov smernice o ochrane osobných údajov pri elektronickej komunikácii
členských štátov EÚ, v Nemecku v súlade s paragrafom 25 (1) zákona TTDSG.
Spracovanie údajov pomocou týchto nástrojov prebieha iba vtedy, ak sme na to


6.2 Ako spravovať preferencie týkajúce sa súborov „cookie“?
Svoj súhlas s používaním súborov „cookie“, ktoré nie sú nevyhnutné, môžete
kedykoľvek odvolať alebo upraviť kliknutím na príslušný odkaz v päte našich
webových stránok alebo konfiguráciou nastavení svojho webového prehliadača tak,
aby ste súbory „cookie“ odmietli. Stačí prejsť do časti Pomocník na paneli nástrojov
vo vašom prehliadači.
V mobilnom zariadení vám môže operačný systém umožniť kontrolu súborov „cookie“
prostredníctvom funkcie nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch výrobcu
vášho zariadenia. Ak sa rozhodnete odmietnuť súbory „cookie“, niektoré časti našich
služieb nemusia fungovať podľa plánu alebo nemusia fungovať vôbec.


7. Prenos do iných krajín
Vzhľadom na globálnu povahu nášho podnikania môžeme vaše osobné údaje zdieľať
medzinárodne s dcérskymi spoločnosťami v našom 100 % vlastníctve a s našimi
partnermi a poskytovateľmi služieb. Môžu spracovávať vaše osobné údaje v
krajinách, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od zákonov EÚ alebo od
zákonov platných v krajine vášho bydliska.
Vždy keď sa na takéto krajiny nevzťahuje rozhodnutie Európskej komisie o
primeranosti, prijímame dodatočné opatrenia, aby sme zabezpečili, že prenos vašich

osobných údajov je v súlade s platnými zákonmi, ako sú štandardné zmluvné doložky
vydané Európskou komisiou.
Ak je prenos do tretej krajiny povolený a neplatí žiadne rozhodnutie o primeranosti
ani primerané záruky, existuje potenciálne riziko, že orgány v príslušnej tretej krajine
môžu získať prístup k preneseným údajom, aby ich mohli zbierať a analyzovať, a že
nemožno zaručiť vymožiteľnosť vašich dotknutých práv.


8. Ako chránime vaše údaje?
V rámci nášho záväzku chrániť vaše osobné údaje sme prijali vhodné technické a
organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred náhodnou alebo
úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb.
Naše bezpečnostné opatrenia pravidelne revidujeme a aktualizujeme, aby
zodpovedali technologickému vývoju.


9. Kedy sa vaše údaje odstránia?
Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné alebo povolené
vzhľadom na účely, na ktoré boli zozbierané, a v súlade s platnými právnymi
predpismi. Potom údaje okamžite odstránime, teda ak údaje stále nepotrebujeme do
uplynutia zákonných premlčacích lehôt (napríklad na dôkazné účely v prípade
občianskoprávnych nárokov alebo z účtovných a daňových dôvodov) alebo ak
existuje iný právny základ podľa zákona o ochrane údajov pre ďalšie spracovanie
vašich údajov v konkrétnom prípade. Vaše údaje budeme anonymizovať, ak ich
máme v úmysle používať na analytické štatistické účely počas dlhších období.

bottom of page